ʺѯ
ѧѧϰ ˬ
ǰλãʺѯ >> һ꼶 >>

˫ɫ򿪽ѯl:ƴȫ

ʺѯ www.edasl.tw ƴȫ
ƴĸ+ĸ
ĸ ĸ a a b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w za ca sa ya wa yo wo zha cha sha zhe che she re ze ce se ye ba pa ma fa da ta na la ga ka ha lo o o bo po mo fo de te ne le ge ke he ji qi xi zhi chi shi ri zi ci si yi wu zhu chu shu ru zu cu su yu wai wei zai cai sai zei di ti ni li me e e bi pi mi bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu ju qu xu zhai chai shai shei zhei zhui zhao zhou chui chao chou shui shao shou rui zui cui sui rao zao cao sao yao rou zou cou sou you yue n l dai tai nai lai gai kai hai nei lei gei kei hei gui kui hui i u ai ai bai pai mai ei ei bei pei mei fei dei dui tui dao tao nao lao gao kao hao

ƴĸ+ĸ
ui ao ao bao pao pou miu ou ou bie pie mie iu ie e er er an an ban pan

ƴĸ+ĸ ĸ+ǰĸ
en en ben pen bin pin min in un n

ĸ+ĸ
ang ang eng eng bing biao bian piao pian miao mian ing ong ia iao ian

ƴĸ+ĸ+ĸ
iang iong ua uo uai uan uang an

bang beng

pang peng ping mang meng ming fang dun tun feng ding dong ting tong dia

mao mou fou dou tou nou lou gou kou hou

man men fan fen den

diu

die tie

dan tan ne le nan lan gan kan han

dang deng tang teng

diao dian tiao tian

duo tuo nuo luo gua kua hua guo kuo huo guai kuai huai

duan tuan nuan luan guan guang kuan kuang huan huang juan quan xuan

niu liu

nie lie

nen

nin lin lun gun kun hun jin qin xin jun qun xun zhun chun shun run zun cun sun yin yun

nang neng ning nong lang leng ling long gong kong hong jing qing xing zhang zheng chang cheng shang sheng rang zang cang sang yang wang weng reng zeng ceng seng rong zong cong song ying yong zhong chong jia qia xia lia

niao nian niang liao lian liang

gen ken hen

gang geng kang keng

hang heng

jiu qiu xiu

jie qie xie

jue que xue zhan zhen chan chen shan shen ran zan can san yan wan wen ren zen cen sen

jiao

jian

jiang

jiong

qiao qian qiang qiong xiao xian xiang xiong zhua zhuo zhuai zhuan zhuang chua chuo chuai chuan chuang shua shuo shuai shuan shuang rua ruo zuo cuo suo ruan zuan cuan suan

yuan

עͣɫԪΪ϶


ʺѯ | վͼ | ʺѯ
All rights reserved Powered by ʺѯ ʺѯ www.edasl.tw
copyright ©right 2010-2021
ĵϿַϵͷ[email protected]